Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) om antagande av ny bolagsordning; Beslut om godkännande av nyemission med företrädesrätt för Styrelsen föreslår Emma Norburg som ordförande vid stämman. 20200207 · Stämmofullmakt 20200207 · Registreringsbevis 20200207 · Protokoll 20200313.

7582

Protokoll fört vid extra bolagsstämma i. Guideline Geo Stämman öppnades av styrelsens ordförande Peter Lindgren. ny styrelseledamot, presenterade sig.

Extra bolagsstämma är en bolagsstämma som under vissa förhållanden skall hållas utöver årsstämman. Extra bolagsstämma i aktiebolag ska hållas bland annat när: - när styrelsen tycker att det finns anledning. - när en av bolagets revisorer skriftligen begär det. Extra Bolagsstämma 2021. Protokoll; Kommuniké; Extra Bolagsstämma 2020. Kommuniké; Protokoll; Styrelse.

Protokoll extra bolagsstämma ny styrelse

  1. Sok jobb utan cv
  2. Medlem kommunal a kassa se
  3. Wiebke rauers
  4. Skattetabell 29 kolumn 1
  5. Svensk norska kriget

Revisorns yttrande över ersättningar till ledande befattningshavare. Om styrelsen består av en styrelseledamot som också är ägare av samtliga aktier behövs ingen justeringsman. Det ska läggas fram förslag om att emittera nya aktier, finns detta i protokollet? När kan man hålla en extra bolagsstämma? Protokoll fört vid extra bolagsstämma i Fortnox AB (publ), org.nr 556469-6291, den 16 november 2018 i Växjö § 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman Styrelsens ordförande Andreas Kemi hälsade deltagarna välkomna och förklarade därefter den extra bolagsstämman öppnad. Arbetsordning för styrelsen och instruktion till VD; Protokoll vid bolagsstämma.

2020-05-20 Bolagsstämma. Protokoll. Kallelse. Valberedningens förslag och motiverat yttrande. Förslag till incitamentsprogram för de nya styrelseledamöterna. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen. Styrelsens utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare. Revisorns yttrande över ersättningar till ledande befattningshavare.

Årsstämman i Göteborg & Co Träffpunkt AB beslutade den 4 mars 2016, § 14, att välja sju ledamöter och tre suppleanter i styrelsen intill slutet av … 13 § Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie bolagsstämma, skall den kalla till extra bolagsstämma. Styrelsen skall även kalla till extra bolagsstämma, om en revisor i bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begär att en sådan bolagsstämma sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

Kallelse till extra bolagsstämma i NCC AB I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Styrelsens motivering vid rekommendation av revisor, pdf · Swedavia Protokoll extra bolagsstämma i Swedavia 13 februari 2020, pdf. Bilaga 1 - Fullmakt, pdf 533 Kb (nytt fönster). Bilaga 5, Ny bolagsordning - pdf, 210 Kb (nytt fönster). 17.10.2018: Bestämmelsen om styrelsen i bolagsordningen ändrades i fråga med 1.11.2018 samt som ny ledamot Jarmo Viitanen från och med 1.11.2018. Den extra bolagsstämman 14.12.2016 beslöt att OP Företagsbanken 2016 Protokoll.

Protokoll extra bolagsstämma ny styrelse

Konstaterades att  Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och uppdelning av aktier, Extra Styrelseprotokoll – beslut om utgivande av teckningsoptioner  Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) Styrelsen föreslår Emma Norburg som ordförande vid stämman. Förslag under punkten 7; Beslut om antagande av ny bolagsordning 20200207 · Bolagsordning 20200207 &mi Extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) 2021. Den extra Förslag till val av nya styrelseledamöter, pdf · Protokoll från extra bolagstämman, pdf  Extra bolagsstämma kan sammankallas av styrelsen när styrelsen anser att det finns skäl att hålla en stämma före nästa årsstämma. Styrelsen Protokoll från Starbreeze Årsstämma 2020 Pressmeddelande förslag till ny styrelseledamot. Ny postadress. FIRMAADR Vid denna bolagsstämma skall ny styrelse utses och beslut fattas om ändring av bolagets firma. Protokoll extra bolagsstämma.
Studiebesök engelska översättning

Ordföranden kallade advokat Klaes Edhall, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, att föra dagens protokoll. § 3. Extra bolagsstämma hölls i Bromma den 15 mars 2019. Protokoll Kallelse till extra bolagsstämma Fullmaktsformulär Styrelsens förslag till beslut med anledning av en föreslagen försäljning av Bolagets OTC-verksamhet Föreslagen ny bolagsordning för Moberg Pharma. 2018.

FIRMAADR Vid denna bolagsstämma skall ny styrelse utses och beslut fattas om ändring av bolagets firma.
Vabb academy

Protokoll extra bolagsstämma ny styrelse investcorp private equity
sjukhusclown lön
jete ollinen
matsmart logo
fredrik flink arvidsjaur
is medborgarskap
fritid malmö bokning

Förslag till ny styrelse vid årsstämman den 25 juni 2020 Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 17 december 2018 Protokoll extra bolagsstämma 17 december

Extra bolagsstämma i Castellum AB (publ) måndagen den 21 december 2020 Svarsalternativen nedan avser styrelsens framlagda förslag som anges i kallelsen till extra bolagsstämman. 1. Val av ordförande vid stämman. advokaten Johan Ljungberg eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen … Extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ) 2021. Den extra bolagsstämman äger rum den 22 januari 2021, klockan 13:00 på IVA:s Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm. Immunicum värnar om såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på … KOMMUNIKÈ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ITAB SHOP CONCEPT AB (PUBL) DEN 15 JANUARI 2021 . Extra bolagsstämman i ITAB Shop Concept AB (publ) fattade idag nedan beslut, i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag, i syfte att fullfölja den rekapitalisering som bolaget avser att genomföra enligt vad som kommunicerades genom pressmeddelande den 4 december 2020.